Vilkår

1. BEREGNING AV STILLAS UTLEIE
Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av utleieren, eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake til lager, eller når stillaset er klart for avhenting. Leietaker betaler for minimum en uke, og deretter pr.døgn. Det beregnes for seks -6 ukedager, søndag er fritt, dersom ikke annet er avtalt.

2. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING AV UTLEID STILLAS
Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren fra dette forlater utleiers lager til dette er returnert til samme. Utleieren plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand. Utleieren er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk for det aktuelle utstyr. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette utleieren, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Defekt utstyr som ikke skyldes normal slitasje erstattes av kunde etter veiledende priser hos produsent.

4. SKADER
Ved skade skal utleieren underrettes umiddelbart. Når skader er oppstått plikter leietakeren hvis mulig å medvirke til at skade begrenses. Leietakeren har ansvaret for eventuelle ting-, person- og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre tredjemann.

5. VAKTTELEFON
Henvendelser pr. telefon er gratis, dog dersom vi må rykke ut, og problemet skyldes feil som ikke utleier kan lastes for, vil De kun bli fakturert transport tur/retur stedet utstyret er plassert (satser etter den til en hver tid gjeldende prisliste).

6. TILSYN 0G BRUK AV UTSTYRET
Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har den nødvendige ferdighet for å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk.

Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides.

Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel. For å forebygge unødig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta nødvendige rettelser.

Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleieren skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietakeren på forhånd kontaktet av utleieren, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleieren.

Utleieren har til en hver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

7. FREMLEIE
Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.l.) over utstyret.

8. BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelser: Netto pr. 15 dager. Etter forfall belastes rente med 1,5%. Utleier fakturerer ved hvert månedsskifte.

9. OPPSIGELSE, HEVING
Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med en -1 arbeidsdag varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleieren heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert.

10. ANSVARSBEGRENSNING
Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt, avstand til vegg skal oppgis av leietaker. Utleieren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsavn, ting-, person- eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, brukeren av utstyret eller 3.mann.